Polityka prywatności

HOME - POLITYKA PRYWATNOŚCI

CELE POLITYKI


Celem Polityki Prywatności Kancelarii CDS Cichowska Dębska Szymczak Kancelaria Radców Prawnych sp. p. (zwanej dalej: „Polityką”) jest wyjaśnienie Państwu zasad podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: „RODO”) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§2
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDS Cichowska Dębska Szymczak Kancelaria Radców Prawnych sp.p. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Turniejowa 8, 53-014 Wrocław, e-mail: kontakt@cdskancelaria.pl, tel.: +48 733 140 495, +48 502 460 101, +48 512 595 562 (zwana dalej: „Kancelaria”, „Kancelaria CDS”).

2. Kancelaria przetwarzając Państwa dane osobowe stosuje odpowiednie środki prawne i fizyczne w celu zachowania poufności Państwa danych oraz zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych.

3. Każdorazowe podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości nawiązania z Państwem kontaktu, odpowiedzi na zadane przez Państwa zapytanie i uniemożliwiać lub utrudniać realizację umowy lub wypełnienie prawnie uzasadnionego celu.


§3
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA


W ramach działalności prowadzonej przez Kancelarię, zbieramy i przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO w celu:

1) zawierania i wykonywania umów o doradztwo prawne z Klientami Kancelarii,
2) organizowania szkoleń,
3) współpracy z adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi, notariuszami, tłumaczami i innymi podmiotami w sprawach Klientów Kancelarii,
4) współpracy z dostawcami towarów i usług,
5) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii CDS jako administratora danych, tj. świadczenia usług prawnych, informacji o zmianach w prawie, organizowanych wydarzeniach, działalności Kancelarii,
6) rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy,
7) zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego ze stroną internetową www.cdskancelaria.pl, statystycznym i analitycznym,
8) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii.

§4
PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO


W zakresie wynikającym RODO przysługuje Państwu:

1) prawo dostępu do informacji - prawo do zwrócenia się do Administratora z wnioskiem o potwierdzenie, że przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do tych danych;
9) prawo dostępu do danych osobowych - obowiązek Administratora udzielenia Państwu dostępu do danych osobowych na Państwa żądanie;
10) prawo do sprostowania danych osobowych - prawo żądania od Administratora sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych;
11) prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym - prawo domagania się od Administratora danych osobowych ich usunięcia, poinformowania osoby, której dane zostały przekazane o ich usunięciu, prawo domagania się, aby upublicznione dane osobowe zostały usunięte także przez innych administratorów. Informujemy, że jako Administrator Kancelaria ma obowiązek na Państwa żądanie poinformowa
12) , którym odbiorcom przekazane zostały Państwa dane podlegające usunięciu;
13) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - prawo domagania się się ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, np. wtedy, gdy nie zgadzacie się Państwo z prawidłowością przetwarzanych danych;
14) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych - prawo sprzeciwienia się temu, aby Państwa dane były przetwarzane przez Administratora;
15) prawo do przenoszenia danych - prawo żądania, przy spełnieniu określonych warunków, przekazania Państwa danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi;
16) prawo do wniesienia skargi - prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez Kancelarię danych narusza przepisy;
17) prawo do wycofania zgody - w przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody, macie Państwo prawo wycofać ją w każdym czasie, wycofanie zgody nie ma wpływu na zasadność przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu wycofania zgody.

§5
OBSZAR PRZETWARZANIA
BRAK ZAUTOMATYZOWANEGO PRZETWARZANIA1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Kancelarii i nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich (znajdujących się poza UE) Kancelaria zastosuje odpowiednie narzędzia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.
4. Kancelaria CDS nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania danych.

§6
OKRES PRZETWARZANIAPaństwa dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od poszczególnych celów i podstawy prawnej przetwarzania, odpowiednio:

1) do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych;
18) do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako Administratora danych osobowych związanych z ich przetwarzaniem;
19) do czasu upływu terminów związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa;
20) do czasu wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych.

§7
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCHPaństwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa albo umowy powierzenia z Administratorem. Na podstawie umowy Administrator może powierzyć dane podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z Kancelarią, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, mającym siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (w tym usługi księgowości, biegli rewidenci i audytorzy) oraz organy administracji, służby państwowe i sądy. Wskazani dostawcy usług w każdym przypadku będą zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

§8
ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI1. Wszelkie zmiany i aktualizacje Polityki prywatności będą publikowane na stronie ww.cdskancelaria.pl.
5. Korzystając ze strony internetowej Kancelarii, akceptują Państwo Politykę prywatności. W przeciwnym razie powinni Państwo zaprzestać z korzystania ze strony internetowej.
6. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Kancelarią CDS jako Administratorem danych.